Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 augustus 2019

Advies: Hoe de afvaardiging van D66 Amsterdam Centrum afvaloverlast wil stoppen

In dit artikel gaan we in gesprek met Debbie van Veen die terugblikt als vertrekkend stadsdeelcommissielid  op één van haar laatste adviezen voor het zomerreces.

De 19 afvaladviezen voor Stadsdeel Centrum Amsterdam

Welk onderwerp gaat de bewoners van stadsdeel Amsterdam Centrum aan het hart?

“Als lid van de Stadsdeelcommissie is er één onderwerp dat je bij buurtbijeenkomsten in elke windhoek van ons stadsdeel terug hoort komen: de afvalproblematiek. Een urgent probleem, omdat de leefbaarheid – die al onder druk staat in bepaalde delen van het Centrum – hierdoor verder achteruit gaat. Men heeft veel last van rondzwervend vuil, de geur en ongedierte én de bevuilde straten lijken een aanstekelijke werking te hebben. Het resultaat is nóg meer afval dumps. Dit leidt op grotere schaal ook tot een negatieve impact op het milieu: het afval waait uit en komt vervuilt de natuur en het water in de binnenstad.”

Wordt er iets gedaan aan de afvalproblematiek in Amsterdam Centrum?

“Het Stadsdeel heeft momenteel zeker aandacht voor de afvalproblematiek en is druk bezig is met het opvolgen van klachten en meldingen. Maar, de maatregelen zijn volgens de fracties van D66 Centrum en GroenLinks Centrum verre van voldoende en we vinden dat de huidige situatie per direct verbeterd zou moeten worden. Daarom heb ik samen met Stadsdeelcommissielid Oostra van GroenLinks me in dit onderwerp verdiept. We constateerden dat het bij de Gemeente ontbreekt aan een efficiënte monitoring van het proces, dat er sprake is van versnippering over vele diensten en dat dit de opvolging van klachten en het effectief inrichten van de afvalophaaldienst in de weg lijkt te staan.

We zien in ons stadsdeel dat veel bewoners, bezoekers en ondernemers intensief gebruik maken van een kleine oppervlakte. Dit brengt veel verschillende afvalstromen en problemen met zich mee. Een complex probleem dat vraagt om een integrale oplossing, waarbij de ervaring van bewoners moet worden meegenomen bij de monitoring en inrichting van het systeem. Het huidige systeem roept veel vragen op: Want wat moeten bewoners met hun afval doen als je maar twee keer per week twee uur de tijd hebt om je afval buiten te zetten en je dit moment niet thuis bent? En waarom zijn nog niet overal sensoren in containers geplaatst, zodat de gemeente proactief kan legen en niet hoeft te wachten tot buurtbewoners melding maken? Het is aan ons om met concrete adviezen te komen om de situatie in de binnenstad te verbeteren.”

Waaruit bestond het afval advies van D66 en GroenLinks en hoe werd er op gereageerd?

“We hebben ons gericht op drie hoofdonderwerpen: ophalen, monitoren en voorlichting. In het advies roepen we op tot het verbeteren van de bestaande situatie en we hebben 19 concrete afval adviezen gedeeld met het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel. Als Stadsdeelcommissie gaan we dit de komende maanden monitoren, zodat we duidelijk kunnen zien hoe de verbeteringen worden doorgevoerd. Ons advies werd unaniem aangenomen tijdens één van de laatste Stadsdeelcomissievergaderingen voor het zomerreces. Dit benadrukt nogmaals de urgentie van de afvalproblematiek.”

Wat houden die 19 afval adviezen in grote lijnen in?

“Het is een veelomvattend advies. Belangrijk is dat we voor het uitbreiden van het aantal ophaalmomenten tot minimaal drie keer per week per buurt zijn. Zo voorkom je illegale dumps omdat bewoners geen tijd hebben om hun afval op het juiste moment buiten te zetten. Het lijkt ons een goed idee dat de gemeente stevige zakken voor huisvuil gaat subsidiëren, zodat meeuwen en ongedierte de zakken niet makkelijk openrijten waardoor het vuil zich over straat verspreidt. Ook moet er een praktische oplossing komen voor grofvuil dat bij huisvuil staat en verwachten we dat de gemeente adequater gaat handelen bij klachten en meldingen.

In het algemeen kan de voorlichting, handhaving en evaluatie worden verbeterd. Belangrijk hierbij is dat de buurtbewoners als uitgangspunt worden genomen. Buurtbewoners en (tijdelijke) bezoekers moeten goed geïnformeerd worden over de regels én consequenties van zowel het aanbieden van huisvuil als het illegaal dumpen van huis- en straatvuil. In een metropool als Amsterdam is het belangrijk deze voorlichting in verschillende talen aan te bieden.

Tot slot zijn er meer innovaties nodig. Een aantal suggesties op een rijtje:

  • We zijn voorstander van vuilnisteams voor kleine gebieden, die de buurt dagelijks schoonhouden. Zo kunnen we het aantal zwerfzakken – die vaak leiden tot meer dumps – beperken.
  • Om straatvuil in algemene zin te verminderen is het noodzakelijk om meer sensoraangestuurde prullenbakken neer te zetten. Vooral in drukke toeristische gebieden of op plekken met een lage prullenbak dichtheid, oftewel plaatsen met minder dan 1 prullenbak per 100 meter.
  • Daarnaast publiceerde Oneworld laatst een boeiend artikel over een onderzoek naar de haalbaarheid van afvalboten in Amsterdam. Wij zijn hier voorstander van en vinden dat de gemeente serieus moet onderzoeken of dit haalbaar is.
  • We zouden graag meer ondergrondse afvalcontainers in het centrum zien. We zijn overtuigd dat dit een belangrijk onderdeel van een integrale oplossing is. Wel is het belangrijk dat de containers gemakkelijk zijn in het gebruik en sensoren bevatten om de ophaalfrequentie te bepalen. Idealiter is er ook nog ruimte voor een containertuintje om afvaldumps te ontmoedigen.

Naast staat- en huisvuil hebben we ook een aantal aanbevelingen voor zakelijk afval gedaan. Ja, we zien als Stadsdeelcommissie veel ruimte voor verbetering op het gebied van afval!”

Bron: Het volledige advies kan je hier downloaden.

Debbie van Veen was tot het zomerreces lid van de stadsdeelcommissie in Amsterdam Centrum. Zij werd tijdens de verkiezingen in 2018 verkozen in het stemgebied Centrum-West en is onlangs verhuisd naar buiten het stemgebied waardoor ze haar functie moest neerleggen. Zij wordt opgevolgd door aan Jan Groot, die nummer twee was op de kieslijst en tot voorkort Stadsdeelbestuurder Politiek was voor D66 Amsterdam Centrum. Hij zal de komende periode samen met D66-stadsdeelcommissieleden Pia Bruin, adviserend lid Diederik Brink en de steunfractie zorgen dat het politieke geluid van D66 wordt gehoord in de Amsterdamse binnenstad.

Geschreven door: Kiki Norbruis