Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 16 april 2021

Kandidatenprofiel Stadsdeelcommissielid

Op woensdag 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Kijk voor meer informatie op Gemeenteraadsverkiezingen 2022 Amsterdam | D66 in Amsterdam. Op diezelfde dag kiest elk Amsterdams stadsdeel ook een nieuwe stadsdeelcommissie. D66 Amsterdam Centrum stelt een lijst op met kandidaten voor het lidmaatschap van de stadsdeelcommissie.

Het is vanaf 3 augustus 2021 mogelijk om jezelf kandidaat te stellen voor een plek op de lijst. De kandidaatstelling sluit op 3 oktober 2021 om 23:59. De leden van D66 Amsterdam centrum kunnen (via e-voting) stemmen van 25 oktober 2021, 00.01 uur tot en met 8 november 2021, 23.59 uur. Mocht je meer informatie willen neem dan contact op met Kiki Norbruis via voorzitter@d66amsterdamcentrum.nl

Wil jij je kandidaatstellen? Lees hieronder meer over het profiel en de procedure.

D66 Amsterdam Centrum – Profiel stadsdeelcommissielid 

Basisvereisten en drijfveren voor een stadsdeelcommissielid 

Het stadsdeelcommissielid is toegewijd aan D66, aan Amsterdam Centrum en aan de afdeling. Er wordt van het stadsdeelcommissielid verwacht zich bezig te houden met de (lokale) programmaontwikkeling en het voeren van campagne. Het stadsdeelcommissielid heeft of is bereid te investeren in dossier- en praktijkkennis om het gemeentelijk beleid op inhoud te beoordelen en met voorstellen voor verbetering te komen.

Het stadsdeelcommissielid moet in ogenschouw nemen dat het vervullen van een rol in de stadsdeelcommissie meer is dan het voorbereiden en bijwonen van de stadsdeelvergaderingen. Van het stadsdeelcommissielid wordt een actieve en betrokken relatie met de inwoners en maatschappelijke organisaties in Amsterdam Centrum verwacht. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het bijwonen van (culturele) evenementen en publieke debatten, het actief onderhouden van relevante netwerken in de stad en binnen de eigen vereniging.

De maatschappelijke betrokkenheid wordt gecombineerd met politieke sensitiviteit en een onafhankelijke en controlerende houding in de stadsdeelcommissie. Hierbij staat het behartigen van de belangen van Amsterdam Centrum centraal. Het stadsdeelcommissielid is communicatief vaardig en neemt initiatief. Ook integriteit is van belang, waaronder het handhaven van sociale en ethische normen in het werk en publieke leven.

Een D66-stadsdeelcommissielid moet beschikken over voldoende tijd voor het uitvoeren van de taken, kan flexibel met deze tijd omgaan en is stressbestendig. Het stadsdeelcommissiewerk neemt 10 tot 20 uur per week in beslag, vaak op onregelmatige tijden.

Competenties van een stadsdeelcommissielid 

In aanvulling op het bovenstaand profiel worden ook onderstaande persoonskenmerken en competenties meegewogen:

 • Visie vormend. Denkt na over de impact op de lange termijn.
 • Onderhandelingsvaardig​. Het bereiken van een goed resultaat zonder relaties te schaden, ook met tegengestelde belangen.
 • Netwerkgericht. Het vermogen hebben te werken in teamverband en relaties op te bouwen, te onderhouden en te benutten.
 • Innovatief. ​Komt met vernieuwende ideeën en oplossingen.
 • Proactief en actiegericht. Kansen en mogelijkheden signaleren en zelfstandig actie ondernemen.
 • Verbindend​. Werkt aan goede relaties tussen inwoners en de stadsdeelcommissie, en ook de commissieleden onderling.
 • Overtuigingskracht hebbend​. Erin slagen anderen te overtuigen en te enthousiasmeren. Debatvaardigheid is hier een onderdeel van.
 • Persoonlijke sensitiviteit tonend​. Het vermogen hebben open te staan voor andere normen, waarden, opvattingen en culturen en zich te verplaatsen in anderen om hun houding en reacties te begrijpen.
 • Analytisch vermogen​. Het vermogen hebben een probleem te analyseren en het probleem op te delen in hanteerbare proporties.

De fractie 

Bovenstaand profiel geldt voor elk stadsdeelcommissielid afzonderlijk. Competenties, ervaring en expertise van elk stadsdeelcommissielid kunnen echter verschillen. Er zal bij de selectie aandacht zijn voor complementariteit binnen de fractie. Diversiteit staat hoog in het vaandel van D66. We streven daarom naar een evenwichtige fractie waarin dit is terug te zien. Het gaat hierbij om alle vormen van diversiteit bijvoorbeeld die op het gebied van leeftijd, gender, etnische en sociale achtergrond, competenties, ervaring, enzovoorts.

De fractie fungeert als team en moeten dus goed kunnen samenwerken. Het team straalt uit dat ze benaderbaar en ambitieus is.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Vervult proactief de rol van ‘ogen en oren’ van het stadsdeel. Concreet:
  • Betrekt bewoners en ondernemers bij de voorbereiding en besluitvorming over gemeentelijke gebiedsplannen
  • Weegt de belangen in/van het stadsdeel zorgvuldig af en brengt deze belangen onder de aandacht bij het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel, de gemeenteraad en de gemeentelijke organisatie.
 • Schrijft en verdedigt vanuit het sociaalliberale gedachtegoed van D66 ‘Adviezen’ aan het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel over het te voeren beleid in het Stadsdeel.
 • Neemt deel aan de vergaderingen die de SDC per maand voert.
 • Bereidt de vergaderingen van de SDC met het Dagelijks Bestuur degelijk voor, bijvoorbeeld via een steunfractie.
 • Ontwikkelt en onderhoudt verbinding met lokale netwerken. Dit kan vele vormen aannemen, zoals werkbezoeken, deelname aan debatten en ‘koffiemomenten’.
 • Informeert actief, zowel de stad als de vereniging over de activiteiten van D66 in het stadsdeel.
 • Positioneert zichzelf en fungeert als het lokale gezicht van D66, tijdens ledenvergaderingen, partijbijeenkomsten in via (sociale) media.
 • Onderhoudt frequent contact met de politiek secretaris in het bestuur van de deelafdeling.

De belangrijkste bron van inkomsten van D66 Amsterdam Centrum zijn de vrijwillige afdrachten op basis van de afdrachtsregeling. Bij het invullen van het kandidaatstellingsformulier geeft de kandidaat aan deze regeling na de verkiezing na te zullen komen. Op het aanmeldingsformulier staan diverse additionele formele eisen waaraan een kandidaat moet voldoen. De kandidaat is bekend met deze eisen, het afdelingsreglement en de procedures binnen de vereniging.

D66 Amsterdam Centrum – Proces kandidaatstelling stadsdeelcommissielid 

Wij zijn benieuwd naar jouw drijfveren en naar jouw politieke motivatie voor D66 in Amsterdam Centrum. Je kan je kandidaatstellen door het kandidaatstellingsformulier in te vullen. De kandidaatstelling dient vóór 3 oktober, 23.59 uur, 2021 bij ons binnen te zijn.

Een belangrijke voorwaarde is dat kandidaten op het moment van sluiting van de kandidaatstelling minimaal een half jaar lid zijn van D66. In uitzonderlijke gevallen kan dispensatie worden verkregen van het landelijk bestuur. De kandidaat dient ook te voldoen aan de wettelijke eisen en heeft aan de contributieverplichtingen voldaan.

De leden van de lijstadviescommissie (LAC) nodigen na de sluitingsdatum kandidaten in beginsel uit voor een gesprek, tenzij de LAC vanwege een groot aantal aanmeldingen tot een schriftelijke voorselectie besluit. Aanmeldingsformulieren die na 3 oktober  worden ontvangen zijn niet geldig en zullen niet in behandeling worden genomen. De gesprekken met kandidaten vinden plaats voor 17 oktober 2021. Na de gesprekken stelt de LAC een lijstvolgorde vast en krijgen de leden van D66 Amsterdam Centrum de kans om te stemmen over de kandidatenlijst. De definitieve lijstvolgorde is naar verwachting 9 november bekend.

Opmerking: D66 is vanuit landelijk aan het overschakelen naar een nieuwe digitale omgeving voor kandidaatstelling en interne stemmingen. Het kan zijn dat we gedurende de termijn dat de kandidaatstelling openstaat overschakelen naar een andere digitale omgeving in plaats van het bijgevoegde formulier. We zorgen dat we onze leden hierover tijdig informeren.

We verwelkomen jouw kandidaatstelling graag!